PIVOT to WW3

.

WW3
Tianjin China Explosions - Accident or Nuked?
Tianjin Crater Gives Nuke Weapon Clues
Explosion in China, at DongfuExplosion at Shandong, ChinaKoreageddon
.


Liuzhou explosions

Zhejiang

Wuhu

Bremen Germany (9-14) explosion

Fushun

Jinlin

Jingjiang

Danyang

NEW2Tongling

Advertisements%d bloggers like this: